آژانس بازاریابی NERDO

آمیخته بازاریابی یا Marketing mix چیست؟
بازاریابی

آمیخته بازاریابی چیست؟ تشریح مدل 4P

آمیخته بازاریابی مبحثی است که در آن به چهار عامل اصلی در بازاریابی یعنی محصول (Product)، قیمت (Price)، ترفیع (Promotion) و توزیع یا مکان (Place) می پردازد