بازاریابی رویدادها

بازاریابی رویداد یا event marketing چیست؟
بازاریابی رویدادها

بازاریابی رویداد یا event marketing چیست؟

برای شروع تعریف بازاریابی رویداد (event marketing) نیاز به تعریف رویداد داریم. یک رویداد (event) تشکیل شده است از ارتباط نزدیک با مخاطبان، مشتریان و