ارسال شده توسط منوچهر احمدزاده

سایت dictionary.com بازاریابی را اینگونه تعریف کرده است : “the action or business of promoting and selling products or services, including market research and advertising.” یعنی فعالیت یا کسب و…
فهرست